InloggenInschrijven

Algemene voorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden mantelzorgers Website Den Haag Mantelzorg

Algemeen

De Website www.denhaagmantelzorg.nl is een  ondersteuningspunt voor mantelzorgers. 

Op deze Website kunnen mantelzorgers relevante informatie vinden en zich registreren om toegang tot de webwinkel te krijgen en/of een kortingspas aanvragen. 

Verdere informatie over de Website en de gebruiksmogelijkheden van de Website kunt u vinden op de Website zelf.

Aan het gebruik van de Website zijn voorwaarden gesteld om misbruik te voorkomen en ervoor te zorgen dat deze Website een veilige en publieksvriendelijke plek is voor alle bezoekers. Hiervoor zijn Algemene gebruiksvoorwaarden voor mantelzorgers opgesteld. De Algemene gebruiksvoorwaarden  treft u hieronder aan. 

1. Definities

Algemene gebruiksvoorwaarden: deze Algemene gebruiksvoorwaarden mantelzorgers Website Den Haag Mantelzorg op basis waarvan u gebruik kunt maken van de Website en/of de Account.

Ons (ons/wij): Gemeente Den Haag.

U (u/uw): mantelzorger.

PEP Den Haag:  het kennis- en adviescentrum voor de bevordering van participatie in Den Haag met als doel samen met organisaties van Den Haag alle vormen van participatie en emancipatie in de gemeente Den Haag te bevorderen.

Website: de Website www.denhaagmantelzorg.nl. van gemeente Den Haag.

Account: het door u aangemaakt profiel/account, die u kunt benaderen door in te loggen met uw inloggegevens (mailadres en een door u gekozen wachtwoord). 

Zorgvrager: degene voor wie u zorgt. 

2. Toepasselijkheid Algemene gebruiksvoorwaarden

Deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op gebruik door u van de Website en/of het Account.

U moet deze Algemene gebruiksvoorwaarden geaccepteerd hebben alvorens u zich kunt inschrijven en gebruik kunt maken van de Website en/of het Account. U accepteert deze Algemene gebruiksvoorwaarden door bij de registratie te klikken op de knop “Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden”.

Andere voorwaarden zijn niet van toepassing en worden door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd moeten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene gebruiksvoorwaarden volledig van toepassing.

Wij mogen de Algemene gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen. U wordt voorafgaand via de Website van wijzigingen op de hoogte gesteld.

3. Websites van derden

Via de Website kunt u gebruikmaken van websites van derden. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik, de content, het privacybeleid of toepassingen van websites van derden. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor schade, claims en/of andere aansprakelijkheden die kunnen voort vloeien uit of gerelateerd zijn aan uw gebruik van websites van derden.

4. Registratie mantelzorgers

Mantelzorgers kunnen zich kosteloos inschrijven op de Website. Na registratie kan de mantelzorger toegang krijgen tot de webwinkel, mits hij/zij voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

Tijdens de registratie kunt u aangeven of uw wel/geen gebruik wil maken van: 
• of u wel/geen nieuwsbrief van PEP Den Haag wilt ontvangen;
• of u wel/geen magazine van PEP Den Haag thuis of online toegestuurd wilt krijgen;
• of u de kortingspas van PEP Den Haag wilt aanvragen;

5. Gegevens bij inschrijving en registratie 

Voor de registratie om toegang te krijgen tot de webwinkel moet u de volgende gegevens verstrekken: 
• Periode van mantelzorg, aantal uur per week. 
• Uw eigen persoonsgegevens: naam, adres, postcode, woonplaats, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres;
• De persoonsgegevens van de persoon voor wie u zorgt: naam, adres, postcode, woonplaats, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer.

Bij de inschrijving en registratie als mantelzorger dient u de hierboven vermelde gegevens te verstrekken voor de volgende doeleinden:
Het doorgeven van uw gegevens door ons aan PEP Den Haag, om u:
1. toegang te geven tot uw Account om uw profiel aan te maken met de keuze voor de producten waarvoor u in aanmerking wilt komen;
2. de nieuwsbrief en/of het magazine van PEP Den Haag te sturen, indien u dit heeft aangegeven; 
3. de kortingspas van PEP Den Haag te verzenden, indien u die heeft aangevraagd;
 

• de verstrekking van uw gegevens aan ons, om u:
1. informatie te geven over het mantelzorgbeleid van ons, indien u dit heeft aangegeven; 
2. u toegang te verstrekken tot de webwinkel, waar u uw eigen waardering kunt kiezen. 
• het doorgeven van uw gegevens door ons aan een derde, om u:
1. te controleren door middel van de persoonsgegevens van de persoon voor wie u zorgt of u terecht in aanmerking komt voor de toegang tot de webwinkel.

Door uw gegevens te verstrekken voor de inschrijving en registratie op uw Account, stemt u ermee in dat wij uw gegevens verwerken in overeenstemming met de hierboven aangegeven doeleinden. Uw gegevens worden door ons verwerkt overeenkomstig de privacywetgeving. Wij verwerken uw gegevens zoals aangegeven in onze privacyverklaring. Onze privacyverklaring is via deze link te vinden op de website www.denhaagmantelzorg.nl  

Wij gaan ervan uit dat uw gegevens juist en compleet zijn en naar waarheid zijn ingevuld. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en compleetheid van uw gegevens.

U bent zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van uw gegevens. U kunt uw gegevens zelf wijzigen. Dit kunt u doen door in te loggen met uw inloggegevens op de Website, en op uw  Persoonlijke Pagina de gegevens aan te passen.

6. Toegang tot de webwinkel

De voorwaarden voor mantelzorgers om toegang te krijgen tot de webwinkel zijn: 
• U verleent minimaal 8 uur per week mantelzorg en/of
• Gedurende een periode van 3 maanden
• De zorgvrager woont in Den Haag
Maximaal 1 mantelzorger per zorgvrager toegang tot de webwinkel. 

Indien u bezwaar heeft tegen deze voorwaarden, kunt u terecht bij de Gemeente Den Haag. 

7. Fraude

Wij vragen u bij de registratie om gegevens, zie hierboven bij punt 5. Op basis van deze gegevens krijgt u wel/geen toegang tot de webwinkel. 

Tijdens de registratie zijn diverse fraudedetectie-maatregelen ingebouwd. In geval van verdenking van fraude, zullen wij contact opnemen met de zorgvrager. Vervolgens is het mogelijk dat de toegang tot de webwinkel wordt geblokkeerd. U kunt hier bezwaar tegen maken bij de gemeente Den Haag. De gegevens rondom de bezwaarprocedure vindt u in de mail die u ontvangt, indien de toegang wordt geblokkeerd. 

8. Voorwaarden gebruik van uw Account

Het gebruik uw account vindt plaats voor eigen rekening en risico. U erkent dat de kwaliteit en de beschikbaarheid van het account kan worden beïnvloed door factoren buiten onze invloed en PEP Den Haag. Gemeente Den Haag en PEP Den Haag spant zich ervoor in om ononderbroken gebruik van uw account te verschaffen. 

Bij de registratie en het gebruik van de Account dient u zich aan de onderstaande voorwaarden te houden. Indien u zich niet aan deze voorwaarden houdt, zijn wij en PEP Den Haag gerechtigd u de toegang tot uw Account  te blokkeren, zodat u daarvan en van de Website geen gebruik meer kunt maken. 

Voorwaarden

U bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord van uw Account voor anderen. U zult anderen geen toegang verlenen tot de Website met behulp van uw Account.

U bent alleen gerechtigd om gegevens op uw Account te plaatsen, indien u eigenaar bent van die gegevens dan wel indien u rechthebbende daartoe bent. 

U mag geen gegevens en teksten en foto’s plaatsen die inbreuk maken op rechten van derden, met nadruk op de privacy en intellectuele eigendomsrechten van deze derden.

U mag geen maatschappelijk ongewenste of seksueel getinte teksten/foto’s plaatsen.

U mag geen teksten plaatsen die personen en/of bedrijven nadelig belichten en/of kunnen beledigen of vernederen, of die een discriminerende en/of die haatdragende inhoud hebben.

U mag geen gegevens plaatsen die softwarevirussen bevatten en/of die op enige wijze de computers van gebruikers kunnen beschadigen of de werking van de servers nadelig kunnen beïnvloeden. 

U mag geen spam plaatsen via uw Account op de Website. Onder spam verstaan wij ongewenste reclame en ongewenst promotiemateriaal.

9. Voorwaarden gebruik van de Website en/of Account en overige informatie (content) 

Het gebruik van de Website vindt plaats voor eigen rekening en risico.

De Website wordt geleverd ‘as is’ en ‘zoals beschikbaar’, zonder enige vorm van garantie. U erkent dat de kwaliteit en de beschikbaarheid van de Website kan worden beïnvloed door factoren buiten onze invloed en PEP Den Haag. Gemeente Den Haag en PEP Den Haag spant zich ervoor in om ononderbroken gebruik van de Website te verschaffen. 

U kunt de Website uitsluitend voor privédoeleinden gebruiken. Het is niet toegestaan commerciële of semi-commerciële advertenties op de Website te plaatsen.

U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie die u met betrekking tot of door middel van de Website wordt aangeboden. Het kan voorkomen dat de informatie die met betrekking tot of door middel van uw Account en/of Website wordt aangeboden, onvolledig of onjuist is. De content op de Website vertegenwoordigt nimmer een mening van ons en van PEP Den Haag.

U bent verantwoordelijk voor enig verlies of schade die ontstaat door ongeautoriseerd gebruik van uw Account en/of gebruik van de Website (hieronder valt onder andere het gebruik van de Website door anderen met behulp van uw Account). 

10. Geheimhouding van informatie

U bent verplicht tot geheimhouding van de informatie die u door het gebruik van uw Account en/of de Website ter kennis komt. Persoonlijke informatie, zoals onder andere de persoonlijke gegevens van andere vrijwilligers, scholieren, mantelzorgers, organisaties en/of andere mensen/bedrijven/organisaties, verkregen door of in verband met het gebruik van uw Account en de Website en waarvan u weet of redelijkerwijze kunt weten dat deze informatie niet openbaar is, mag u niet aan derden ter kennis brengen dan wel met derden bespreken. Geheimhouding hierover blijft ook van kracht na beëindiging van het gebruik van uw Account en de Website. U zult de schade die ontstaat doordat u deze voorwaarde overtreedt en/of niet nakomt vergoeden. 

11. Beheer en onderhoud website

Wij en PEP Den Haag behouden ons het recht voor de Account en/of Website te wijzigen. Wij en PEP Den Haag kunnen (onderdelen van) de Website zonder voorafgaande bekendmaking tijdelijk buiten gebruik stellen voor het plegen van onderhoud en/of het opheffen van storingen.

De versie van de Website kan van tijd tot tijd opgewaardeerd worden voor ondersteuningsdoeleinden en/of het toevoegen van nieuwe functies en diensten.

Wij en PEP Den Haag besteden de uiterste zorg aan beveiliging van de Website tegen verlies van gegevens, onregelmatigheden en onrechtmatig gebruik door derden. Wij en PEP Den Haag zullen de Website zoveel als mogelijk is vrijhouden van virussen en spam. Dit geldt evenzeer voor phishing mails.

12. Uitsluiting gebruik Account en/of de Website

Wij en PEP Den Haag zijn te allen tijde gerechtigd uw gebruik van uw Account en/of de Website zonder opgave van redenen tijdelijk stop te zetten en/of uw Account te verwijderen en/of de door u geplaatste content op uw Account en/of de Website te weigeren en/of te verwijderen, als:
• er sprake is van een gedraging in strijd met deze Algemene gebruiksvoorwaarden; en/of 
• er sprake is van een gedraging in strijd met de doelstellingen van de Website; en/of
• er op andere wijze misbruik wordt gemaakt van de Account en/of de Website; en/of
• er sprake is van een handeling en/of gedraging die schade aan uzelf, aan derden of aan ons of PEP Den Haag kunnen toebrengen; en/of
• er sprake is van een andere reden en/of handeling en/of gedraging die aanleiding geeft.

13. Aansprakelijkheid van ons en PEP Den Haag.

Wij en PEP Den Haag zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, voortvloeiende uit de kwaliteit en veiligheid van de Account en/of de Website en de beschikbaarheid en/of het (juiste of onjuiste) gebruik van de Account en/of Website, tenzij er sprake is van opzet, grove schuld en/of bewuste roekeloosheid van ons of PEP Den Haag. Wij en PEP Den Haag zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van het ontbreken van informatie op de Account en/of Website of het verstrekken van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige informatie op de Account en/of de Website, tenzij er sprake is van opzet, grove schuld en/of bewuste roekeloosheid van ons of PEP Den Haag. 

 Wij en PEP Den Haag sluiten te allen tijde uit onze aansprakelijkheid voor het verlies van goodwill en/of reputatie alsmede enige bijzondere, indirecte of directe gevolgschade, met inbegrip van gederfde inkomsten of winst dan wel verlies van gegevens.

U stemt in met een volledige vrijwaring van ons en PEP Den Haag voor aanspraken van derden van aan u toe te rekenen aansprakelijkheid, omdat u uw verplichtingen uit deze Algemene Gebruikersvoorwaarden niet nakomt en/of onrechtmatige daad pleegt, alsmede van de schade die daaruit voortvloeit.

14. Eigendomsrechten 

Alle handelsmerken, auteursrechten, databaserechten en andere intellectuele/industriële eigendomsrechten van welke aard dan ook van de Account en/of de Website, samen met de onderliggende softwarecode en alle hiertoe behorende programmatuur en/of materialen, behoren toe aan ons of onze licentiegevers of aan PEP Den Haag en haar licentiegevers.

U kunt de auteursrechten en/of handelsmerken van ons of onze licentiegevers of van PEP Den Haag en haar licentiegevers niet gebruiken, kopiëren, wijzigen of verspreiden.

15. Overige bepalingen

Op deze Algemene gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen ter zake van deze Algemene gebruiksvoorwaarden en het gebruik daarvan kunnen uitsluitend aan de rechter in Den Haag worden voorgelegd.

Algemene gebruiksvoorwaarden mantelzorgers van gemeente Den Haag. 
Versie 1.0 d.d. 27 oktober 2015