Begrippenlijst

Omdat bij mantelzorg soms specifieke begrippen worden gebruikt leggen we die op deze pagina graag uit aan u.

 

Casemanager dementie

Een casemanager is een onafhankelijke en vaste begeleider voor mensen met dementie én hun naasten. Een casemanager informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert en helpt keuzes te maken. Maar ook biedt zij een luisterend oor en emotionele begeleiding zowel aan de persoon met dementie als aan diens naaste. Zo helpt de casemanager om te gaan met de ziekte en met de gevolgen ervan in het dagelijks leven. Ook kan de casemanager familiebijeenkomsten organiseren om eventuele verschillen van inzicht met betrekking tot de ziekte van u of uw partner te bespreken. De frequentie van de bezoekmomenten en/of telefonisch contact wordt samen met u afgesproken. Samen met u en uw naaste  inventariseert de casemanager aan welke vorm van ondersteuning en zorg behoefte is. Dit wordt verwerkt in een zorgplan dat met u wordt besproken. Daarna zal de casemanager met de gewenste (zorg)instellingen de ondersteuning en zorg regelen en op elkaar afstemmen.

 

Jeugdwet

Deze wet regelt de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders. En omvat hulp bij opgroei en opvoedingsproblemen, psychosociale en psychiatrische problemen. De wet geeft geen rechtop zorg, de Jeugdwet is bedoeld als aanvulling op wat het gezin zelf niet kan. Deze wet wordt uitgevoerd door de gemeente.

 

Keukentafelgesprek

Een keukentafelgesprek is een gesprek tussen de gemeente Den Haag en de zorgvrager. Meestal zit u als mantelzorger bij zo’n gesprek. Het gesprek vindt plaats nadat er een verzoek om ondersteuning bij de gemeente is gedaan. De gemeente is wettelijk verplicht om te onderzoeken wat de zorgvrager nog zelf kan, al dan niet met behulp van de omgeving. Het keukentafelgesprek is onderdeel van dat onderzoek. Het gesprek vindt plaats bij de zorgvrager.

 

Persoonsgebondenbudget (pgb)

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee degene die zorg nodig heeft, zorg of hulp kan inkopen. Voor diegene die het pgb krijgt (de budgethouder of zorgvrager) is het pgb geen inkomen. Het pgb wordt gebruikt om zorg in te kopen. Als u zorg geeft en betaald krijgt uit dit budget, is dit wél inkomen. Dit inkomen heeft invloed op een uitkering.

Lees hier meer over het pgb

 

Respijtzorg

Respijtzorg is het tijdelijk overdragen van de zorg. Zodat mantelzorgers even vrijaf kunnen nemen van het zorgen. Respijtzorg noemen we ook wel vervangende mantelzorg. Het gaat hierbij dus niet om praktische zaken als boodschappen doen, maar echt het overdragen van de zorg. 

 

Wet langdurige zorg (Wlz)

Deze wet regelt de zorg voor burgers die blijvend 24 uurszorg en permanent toezicht nodig hebben. Dit betekent dat burgers recht hebben op zorg aan huis of in een instelling. Hiervoor heb je een indicatiestelling van het Centrum Indicatiestelling zorg nodig.

 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Deze wet regelt huishoudelijk hulp, dagbesteding, begeleiding en kortdurend verblijf in een zorginstelling. En regelt beschermd wonen voor mensen met psychosociale problemen. Ook is geregeld dat gemeenten mantelzorg en vrijwilligerswerk ondersteunen. Deze wet geeft geen recht op zorg, maar is bedoeld als aanvulling op wat de burger en zijn netwerk zelf niet kunnen. Deze wet wordt uitgevoerd door de gemeente.
Lees meer over de Wmo

 

Zorgabonnement

Bij een zorgorganisatie in de buurt is het mogelijk om een zorgabonnement af te sluiten voor uw naaste. Het grote voordeel is dat uw zorgvrager verzekerd is van ondersteuning en verzorging zonder te wachten. Dit kan bijvoorbeeld ter overbrugging wanneer u als mantelzorger op vakantie bent, maar ook als uw naaste thuiskomt uit het ziekenhuis en direct ondersteuning nodig heeft.

Bekijk hier de mogelijkheden voor zorgabonnementen

 

Zorgvrijwilliger

Een zorgvrijwilliger is iemand die er voor kiest om te zorgen. Hij of zij biedt bijvoorbeeld hulp, ondersteuning of gezelschap aan iemand met gezondheidsproblemen of een beperking. Een zorgvrijwilliger kan u ook helpen als de zorg voor u te zwaar wordt.

Was this article useful for you?