Algemene Voorwaarden - Den Haag Mantelzorg - Jongeren

 

Algemene gebruiksvoorwaarden

 

Algemene gebruiksvoorwaarden website Den Haag Mantelzorg

 

Versie april 2021

 

Algemeen

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna ook: de voorwaarden) zijn van toepassing op het

gebruik van de volgende website: Den Haag Mantelzorg (https://denhaagmantelzorg.nl). Voor de leesbaarheid van dit document noemen we de website in het vervolg “website”. Stichting PEP Den Haag (hierna te noemen “PEP”, “wij” of “ons”) biedt de website aan en maakt daarbij gebruik van de software van WordPress (https://wordpress.org). Onder de term gebruiker in deze voorwaarden wordt verstaan, alle bezoekers van de website, waaronder elk individu en/of elke organisatie.

 

Het maakt bij het gebruik niet uit via welk technisch middel de website bezocht worden. Om misbruik

te voorkomen en ervoor te zorgen dat de website veilig en publieksvriendelijk is voor alle gebruikers, zijn deze algemene gebruiksvoorwaarden opgesteld.

 

Over deze voorwaarden

PEP mag deze algemene gebruiksvoorwaarden altijd aanpassen. De gebruikers die reeds akkoord zijn

gegaan met de voorwaarden worden voorafgaand aan de aanpassing hiervan op de hoogte gebracht. Door de website te gebruiken, gaat een gebruiker akkoord met de toepasselijke algemene voorwaarden. Mocht een gebruiker hiermee niet akkoord zijn dan staat het een gebruiker vrij de website niet langer te gebruiken.

Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of nietig worden verklaard,

blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van gebruikers worden uitdrukkelijk van de

hand gewezen.

 

Doel

De website biedt mantelzorgers in Den Haag, professionals die met mantelzorgers te maken krijgen

en andere belangstellenden informatie.

 

Persoonsgegevens

In onze privacy policy is beschreven welke gegevens conform de geldende privacyregels en in het

bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden vastgelegd en met welk doel.

 

Websites van derden

Via de website kan informatie worden getoond van, of worden doorgestuurd naar, websites van

derden. PEP aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik, de content, het privacybeleid of toepassingen van websites van derden. Tevens is PEP niet aansprakelijk voor schade, claims en/of andere aansprakelijkheden die kunnen voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan uw gebruik van websites van derden.

 

Voorwaarden voor gebruik van de website

Het gebruik van de website vindt plaats voor eigen rekening en risico. De website wordt geleverd ‘as

is, where is’, derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken en zonder enige vorm van garantie.

Wij streven ernaar om de informatie op de website up-to-date te houden, echter het kan voorkomen

dat de informatie die wordt aangeboden niet (geheel) volledig, actueel of juist is. Gebruikers kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de informatie die met betrekking tot of door middel van de website wordt aangeboden.

 

Aansprakelijkheid

PEP is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook en ongeacht de grondslag daarvan,

voortvloeiende uit de beschikbaarheid, de geleverde informatie op en/of het (juiste of onjuiste) gebruik van de website, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

 

Overmacht

PEP is niet gehouden enige verplichting, daaronder begrepen wettelijke of garantieverplichtingen, na

te komen indien daartoe verhinderd door overmacht. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent op grond van de wet geldt, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop PEP feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen, waardoor PEP niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Onder overmacht valt onder meer; (i) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van

toeleveranciers die door klant aan leverancier zijn voorgeschreven, (ii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door gebruiker aan PEP is voorgeschreven, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) elektriciteitsstoring, (v) storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) (cyber)crime, (cyber)vandalisme, oorlog of terrorisme en (vii) algemene vervoersproblemen.

 

Beheer en onderhoud

PEP behoudt zich het recht voor de website te wijzigen. Zo kan (een onderdeel van) de website

zonder voorafgaande bekendmaking tijdelijk buiten gebruik worden gesteld voor het plegen van onderhoud en/of het opheffen van storingen.

De versie van de website kan van tijd tot tijd opgewaardeerd worden voor ondersteuningsdoeleinden

en/of het toevoegen van nieuwe functies en diensten.

PEP besteedt de uiterste zorg aan beveiliging van de website tegen verlies van gegevens,

onregelmatigheden en onrechtmatig gebruik door derden. PEP streeft ernaar de website zoveel mogelijk vrij te houden van virussen en spam. Wij geven echter geen enkele garantie en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid hieromtrent. Dit geldt evenzeer voor phishing mails en andere vormen van (cyber)criminaliteit.

 

Eigendomsrechten

Alle handelsmerken, auteursrechten, databaserechten en andere intellectuele/industriële

eigendomsrechten van welke aard dan ook van de website, samen met de onderliggende softwarecode en alle hiertoe behorende programmatuur en/of materialen, behoren toe aan PEP dan wel haar (toe)leveranciers. Niets in de voorwaarden is bedoeld om enige overdracht van IE-rechten aan gebruikers te bewerkstelligen.

De (intellectuele) eigendomsrechten op door de gebruiker ingevoerde gegevens (data) berusten bij

gebruiker dan wel de rechthebbende(n) van die gegevens (data). PEP verkrijgt van de gebruiker een gebruiksrecht op de in het kader van het gebruik van de website gegenereerde en/of ingevoerde data van gebruiker ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.

 

Slotbepalingen

Op deze algemene gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen

welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige voorwaarden dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

 

Voor meer informatie over het gebruik van de website kunt u contact opnemen met ons Serviceteam

(contactgegevens staan op de website vermeld).

 

 

X
X